top of page

r e s t a u r a n t e    r i c c a d o n n a

l a s    p a l m a s    d e    g r a n    c a n a r i a

RESTAURANTE RICCADONNA

 

 

Cliente:            Riccadonna

 

Programa:      Arquitectura Corporativa,

                         restauración

 

Localicación: c/ Simón Bolívar, 5

                        35007 Las Palmas de Gran Canaria

 

Año:                2013

bottom of page